Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-практичний журнал «Здоров'я жінки» є рецензованим, з відкритим доступом, спеціалізованим, науковим виданням, яке висвітлює актуальні науково-практичні питання в області гінекології, акушерства, суміжних спеціальностей, а також всі аспекти жіночого здоров’я. Основною метою журналу є поширення та обмін даними наукових досліджень, сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників, покращенню медичної допомоги та здоров’я жінок України. Журнал призначений для наукових співробітників, лікарів загальної практики, спеціалістів в області акушерства, гінекології, а також лікарів суміжних спеціальностей. Видання публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті тощо.

Видання має загально-національний статус і є провідним журналом, на сторінках якого представлені не тільки всі основні розділи, що стосуються надання медичної допомоги жінкам, але й актуальні медико-соціальні проблеми нашого суспільства

Основна тематика публікацій:

- гінекологія

- акушерство

- перинатологія і неонатологія

- онкогінекологія

- підліткова гінекологія

- TORCH-інфекції та ЗПСШ

- безпліддя

- огляди та клінічні випадки


Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації матеріали рукопису оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам відповідної сфери. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній час рецензування складає 2-3 тижні.

На підставі висновку рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:

- прийняти рукопис для публікації з невеликими правками або без них;

- відправити манускрипт авторам для виправлення зазначених недоліків з подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;

- відмовити в публікації статті (зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування базуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.

У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється в редакцію для подальшої обробки та публікації.

У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом зі всіма зауваженнями та побажаннями рецензента та головного редактора. Перероблений варіант рукопису направляється на повторне рецензування.

У разі негативної рецензії на рукопис автору направляється мотивована відмова. Рукопис автору не повертається.

Під час роботи з наданими в редакцію статтями редактори дотримуються конфіденціальності щодо будь-якої інформації. Все листування між рецензентами та авторами ведеться через редакцію. Всі матеріали, що виникають в ході рецензування, редакційної обробки манускрипту: листування з журналом, звіти експертів щодо розгляду статті, інші конфіденційні матеріали не повинні розміщатися на веб-сайтах, бути опублікованими без попереднього погодження з боку редакційної колегії або представленими як опубліковані.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна політика

Публікація статей у журналі “Здоров’я жінки” базується на виконанні кодексів етики наукових публікацій – загальних принципів і правил, якими мають керуватися у своїх взаємовідносинах учасники процесу наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі. Журнал слідує рекомендаціям Міжнародного комітету з етики наукових публікацій (COPE), Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) і Міжнародної асоціації редакторів медичних журналів (WAME).

Загальна інформація

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ є науково-практичним виданням, на сторінках якого висвітлюється широкий спектр проблем у галузі акушерства, гінекології та суміжних спеціальностей. Журнал публікує оригінальні наукові статті, клінічні спостереження, спеціальні тематичні та оглядові статті, матеріли конференцій, з’їздів, думки та коментарі експертів. Рукописи оцінюються за їхнім інтелектуальним змістом не залежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора. Статті в журналі видаються українською, російською та англійською мовами.

Повторна або одночасна публікація

Статті для публікації розглядаються за умови, що вони не були опубліковані раніше та не знаходяться на розгляді для публікації в іншому виданні.

Конфлікт інтересів

Журнал вимагає детального розкриття всіма авторами будь-яких потенційних або реальних конфліктів інтересів, що мають відношення до представленої статті.

Рецензування

Кожна стаття, що передається для публікації, обов’язково проходить рецензування (подвійне сліпе). Редакція зберігає за собою право на незначну літературну редакцію текстів і скорочення зі збереженням авторського стилю. Викладені у статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії.

Редакційні заяви

Викладені в статтях положення не обов’язково співпадають з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори.

Цифрове архівування та зберігання публікацій

Журнал архівується на офіційному сайті видавництва (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і в електронній базі даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Оплата за публікацію

Подача, експертиза, рецензування та публікація рукописів у журналі є оплатною для авторів України.

Первинна експертиза матеріалів

Всі представлені матеріали спочатку оцінюються науковим редактором. На початковому етапі редакційної експертизи буде оцінена актуальність статті, якість представлених даних і відповідність її тематиці аудиторії журналу. Редактор несе відповідальність за прийняття рішення, які з матеріалів, представлені в журнал, будуть опубліковані. Автори будуть інформовані впродовж двох тижнів після отримання паперового варіанту рукопису про відповідність статті редакційним вимогам і передачі її на рецензування.

Принципи конфіденційності

Будь-які рукописи розглядаються як конфіденційні документи. Головний редактор і члени редакційної колегії не повинні розголошувати будь-яку інформацію про представлену роботу, крім авторів, рецензентів, редакційних консультантів і видавця залежно від обставин. Рецензування здійснюється за принципом подвійної “сліпої” експертизи: рецензенти отримують статтю на експертизу без даних про авторів, а автори статті отримують результати рецензії без інформації про рецензента. Ідентифікація рецензентів і авторів відповідальним редактором є конфіденційною. Ці дані не будуть розкриті або обговорюватися з іншими особами, крім випадків, визначених головним редактором.

Рецензування представлених матеріалів

Процес рецензування допомагає редактору та редакційній колегії у прийнятті решень, а також сприяє автору в покращенні публікації. Всі статті рецензуються двома або більше рецензентами, відібраними на підставі досвіду та знань у відповідній сфері досліджень. Рецензування проводиться об’єктивно й аргументовано. Будь-який обраний рецензент, який не вважає себе компетентним для проведення експертизи представлених матеріалів або знає, що не зможе завершити рецензію в певні строки, обов’язково повідомляє про це редактора та буде виключений із процесу рецензування. Рецензенти заповнюють в електронному вигляді спеціальну форму рецензії, де відмічають загальні коментарі для редактора і конкретні зауваження для автора. Матеріали, як правило, розглядаються впродовж 2-3 тижнів після подачі.

Вільний доступ і права авторів

Автори передають журналу право першої публікації статті відповідно до ліцензії Creative Commons. Після опублікування стаття стає вільно доступною on-line для загалу. Використання статті передбачає обов’язкове посилання на авторів публікації і журнал. Автори зберігають за собою право на манускрипт, а також використання своїх власних опублікованих статей.

Оригінальність даних

відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори. Редакція залишає за собою право відмовити в публікації роботи, в якій вияляється виражений конфлікт інтересів. Журнал також залишає за собою право переривати процес публікації статті, якщо установлено факти непрофесійної поведінки авторів, заборонити прийом їхніх статей для публікацій у майбутньому.

Клінічні дослідження

Автори повинні інформувати редакцію, якщо манускрипт містить інформацію про результати клінічного дослідження. Автори мають підтвердити, що будь-які дослідження з участю людини, представлені в статті, були проведені у відповідності з етичними стандартами та затверджені етичним комітетом установи.

Плагіаризм

Журнал визначає плагіат як випадок, в якому документ відтворює іншу роботу, принаймні, 25% тотожності та без зазначення авторства. Якщо доведення плагіату знайдено до/після прийняття або після опублікування статті, автору буде запропонований шанс для спростування. Якщо аргументи не признані задовільними, рукопис буде вилучений і автору призначений строк відмови в публікації статей, який буде визначений головним редактором.

Авторство рукопису

Авторство рукопису повинно бути обмеженим тільки тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, планування, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто зробив значний внесок у підготовку рукопису, повинні бути указані як співавтори. Автор, відповідальний за листування, гарантує, що всі автори які зробили свій внесок у підготовку статті, знайомі з остаточною версією статті і погодили публікацію статті.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє істотну помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактору журналу або видавцю та співробітничати з редактором для виправлення виявлених помилок.

Конфлікти інтересів

Журнал “Здоров’я жінки” вимагає від всіх авторів надавати інформацію про будь-які наукові, етичні або фінансові конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати або їхню інтерпретацію в рукопису. Автори зобов’язані повідомляти про будь-який такий конфлікт у супровідному листі до рукопису та у відповідному розділі рукопису. Всі автори мають підписати паперовий екземпляр рукопису, чим засвідчать про відсутність потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття рукопису до розгляду редакцією. Ця політика застосовується до всіх представлених оригінальних досліджень та оглядових публікацій.

Політика архівування

Журнал архівується на сайті видавництва Група компаній «Мед Експерт» (http://med-expert.com.ua/publishing-activity/perinatologiya-i-pediatriya/?lang_ui=en) і наукометричної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/). Доступний повний текст статей.

Біоетика

Журнал ориентируется на правила, рекомендованные международным комитетом редакторов медицинских журналов (Рекомендации по подготовке, представлению, редактированию и публикации научных работ в рецензируемых медицинских изданиях .ICMJE Recommendations, 2015).

Стандарты биоэтики

При проведении экспериментов с привлечением любых материалов человеческого происхождения или участием доноров и/или пациентов, авторы должны указывать, что исследования проводились в соответствии со стандартами биоэтики, были одобрены этическим комитетом учреждения или национальной комиссией по биоэтике и соответствуют принципам Хельсинской декларации, обновленные в 2013 году (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). В случае невозможности проведения исследований с соблюдением биоэтических норм, авторы должны обосновать необходимость изменения подходов при проведении исследований и продемонстрировать, что комитет по биоэтике одобрил проведение таких исследований.

При проведении экспериментов с лабораторными животными, необходимо указать, все ли рекомендации комитета по биоэтике были соблюдены. Все проводимые процедуры должны быть описаны в разделе «Материалы и методы».

Информированное добровольное согласие

Пациенты имеют право на неприкосновенность частной жизни. Любые медицинские вмешательства, разновидности обследования и лечения могут проводиться только при условии получения разрешения (информированное добровольное согласие) от пациента или его законного представителя. В процессе подготовки статьи к публикации в тексте, фотографиях или рисунках не должны упоминаться персональные данные пациентов, если только они не представляют важное научное значение или пациент (родители, опекун) не дает письменное согласие для публикации.

Подписанное информированное добровольное согласие сохраняется авторами или в учреждении, где проводилось исследование. В этом случае авторы должны известить редакцию журнала в письменном виде о том, что они получили на хранение письменное информированное согласие пациентов. Получение информированного согласия должно быть указано в публикуемой статье.

Конфлікт інтересів

Усі учасники процесу рецензування та публікації – не лише автори, але й також і рецензенти, редактори та члени редколегії журналу – мають враховувати будь-які конфлікти інтересів при виконанні своїх функцій у процесі рецензування та публікації статті та своєчасно сповіщати головного редактора про всі взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів.

Така інформація надається у супровідному листі, а також у кінці рукопису у розділі «Висловлення вдячності». Відповідальний автор або автори підписують манускрипт на останній сторінці, де зазначається інформація щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття статті для публікації. У випадку відсутності конфлікту інтересів, автори підписують наступну заяву: «Автор(и) заявляє(ють) про відсутність конфлікту інтересів». Ця політика журналу застосовується до всіх наданих для публікації дослідницьких рукописів та оглядових статей.

Реферування та індексування

Журнал реферується та індексується:
- Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України;
- Бібліометрика української науки (Національна
  бібліотека України ім. В.І. Вернадського);
- Наукова періодика України;
- Index Copernicus International
   (Index Copernicus Value 2014: 55.94);
- Science Index (eLIBRARY.RU);
- Crossref (статтям журналу присвоюється цифровий ідентифікатор об’экту DOI);
- Google Scholar/Academia;
- SIS;
- Infobase Index (IBI Factor – 2,8, 2016);
- ReaserchBib;
- BASE;
- IIJIF;
- OAJI.